Besplatna pravna pomoć

Institut besplatne pravne pomoći relativno je nova pojava u hrvatskom zakonodavstvu i pravnoj praksi. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13,98/19) omogućio je pružanje besplatne pravne pomoći čime se omogućuje socijalno i ekonomski ugroženim građanima jednostavniji pristup pravosuđu te jednaki uvjeti pred zakonom.

VAŽNOST BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Pružanjem besplatne pravne pomoći građanima se omogućava ostvarivanje jednakosti svih ljudi pred zakonom odnosno osigurava im se ostvarenje pravne zaštite, lakši pristup sudu i drugim tijelima koja odlučuju o pravima i obvezama. Uzimajući u obzir materijalni položaj korisnika troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska.

KOJE VRSTE PRAVNE POMOĆI RAZLIKUJEMO?

Prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći razlikujemo: primarnu pravnu pomoć i sekundarnu pravnu pomoć.

ŠTO OBUHVAĆA PRIMARNA PRAVNA POMOĆ?

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

 • opću pravnu informaciju – opća pravna informacija je oblik primarne pravne pomoći koji sadrži opću i načelnu uputu o pravnom uređenju pojedinog područja,
  npr. Koja je razlika između oporuke i ugovora o doživotnom uzdržavanju?;
 • pravni savjet – pravni savjet je cjelovita uputa o načinu i mogućnostima rješavanja ostvarenja i/ili zaštite određenog prava korisnika,
  npr. Upit o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu novčanu naknadu;
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela;
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima;
 • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora;
 • pomoć u sastavljanju podnesaka prema javnopravnim tijelima-primjerice žalbe, podneske, pritužbe…

ŠTO OBUHVAĆA SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ?

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

 • pravni savjet;
 • sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem;
 • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima;
 • zastupanje u sudskim postupcima;
 • pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.

TKO SU PRUŽATELJI PRAVNE POMOĆI?

Primarnu pravnu pomoć pružaju:

 • upravna tijela,
 • ovlaštene udruge,
 • pravne klinike.

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju samo odvjetnici prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, a postupak se pokreće podnošenjem Zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći upravnom tijelu u županiji prema prebivalištu korisnika.

TKO MOGU BITI KORISNICI PRAVNE POMOĆI?

Korisnici pravne pomoći mogu biti:

 • hrvatski državljani;
 • dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu;
 • stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranci na stalnom boravku;
 • stranci pod privremenom zaštitom;
 • stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratku;
 • tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

KOJE SU PRETPOSTAVKE ZA OSTVARIVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI?

Besplatna pravna pomoć može se pružiti u svakoj pravnoj stvari:

 • ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari;
 • ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa;
 • ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan;
 • ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

Ako Vam je potrebna informacija o ostvarenju besplatne pravne pomoći, kontaktirajte nas:

 • anonimna i besplatna linija Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006 (dostupna 24 sata dnevno svakim danom, uključujući vikende, blagdane i praznike).

Silvia F.

Izvor: Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13, 98/19)